Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.odpieluchowanie.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawca/Usługodawca– Natalia Rączka prowadząca działalność pod nazwą Natalia Rączka z siedzibą przy ul. Bukowa 2/2, 32-085 Modlnica, NIP: 6831975285, REGON: 123170178 Regulamin– niniejszy regulamin; W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Klient/Kupujący– osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego. Konsument– rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba, Towar– Kurs online dostępny w wersji elektronicznej, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży. Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. Produkt– Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym. Streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video), Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.odpieluchowanie.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Strona– Usługodawca i Klient. Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www www.odpieluchowanie.pl. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. §2 ZASADY OGÓLNE

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie. Regulamin jest dostępny na stronie www.odpieluchowanie.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: admin@odpieluchowanie.pl Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. §3 . NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. ZAKUPU PŁATNYCH PRODUKTÓW

 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami. Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.

Jak mogę dokonać zakupu? 5. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności. 6. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: https://kursy.odpieluchowanie.pl/ lub https://odpieluchowanie.pl/. 7. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:

 1. wybrać Produkt, który chce się kupić,
 2. następnie należy uzupełnić formularz zamówienia,
 3. potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
 4. dokonać płatności. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt? 8. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków. 9. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem 10. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z firmą Natalia Rączka. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu. 11. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

Kiedy mogę złożyć reklamacje? 12. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty. 13. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług. 14. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: admin@odpieluchowanie.pl. 15. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 16. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§4 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. NIEODPŁATNYCH PRODUKTÓW/USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
 1. prowadzenia Konta Użytkownika,
 2. wysyłki newslettera.

Na czym polega Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika? 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy. 3. W tym celu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu. 4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika. 5. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim. 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie. 8. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera? 9. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.odpieluchowanie.pl/polityka-prywatnosci. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres admin@odpieluchowanie.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityka Prywatności. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych. §5 SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący składa Zamówienie poprzez: a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu. §6 ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób: Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób: a. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu. b. Przy wyborze opcji płatności „Przelewy24” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze). §7 ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę nieVAT). Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury nieVAT z załącznikami, faktury nieVAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur nieVAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 30 1950 0001 2006 0016 1882 0001. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności: Przedpłata Przelewy24 i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Przelewy24. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Przelewy24. Po wybraniu opcji Przelewy24 Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności. ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.przelewy24.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy. iii. Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. § 8 KOSZT DOSTAWY

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą: W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł; § 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1; b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; f. dostarczania prasy; g. usług w zakresie gier hazardowych. § 10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej admin@odpieluchowanie.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących. § 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Natalia Rączka prowadząca działalność pod nazwą Natalia Rączka z siedzibą przy ul. Bukowa 2/2, 32-085 Modlnica, NIP: 6831975285, REGON: 123170178. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: odpieluchowanie.pl/polityka-prywatnosci/. § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami: będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.), ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. opublikowano 06/04/2020 aktualizacja 31/05/2020